English

Likestilling og karriere

Mens likestillingsutviklingen har skutt fart på mange andre områder, er mannsdominansen i topplederposisjoner fortsatt stor i de fleste sektorer og bransjer.
Ved CORE er vi opptatt av å belyse hvilke prosesser og mekanismer som bidrar til å opprettholde kjønnsubalanse i toppen, med særlig vekt på næringslivet, og dermed få mer kunnskap om potensialet for endring. 

Bildeforside_lav

CORE Topplederbarometer

Fra og med 2016 kartlegger og følger vi utviklingen av kjønnsbalansen i toppen av næringslivet gjennom CORE Topplederbarometer som utgis annethvert år. 

Kjønnskvotering i næringslivet

Som første land i verden vedtok Norge i 2003 at styrene for børsnoterte selskap og offentlige virksomheter skulle ha minst 40 prosent av hvert kjønn. Ved CORE studerer vi ringvirkninger, effekter og konsekvenser av kjønnskvotering i næringslivet. 

Arbeid – og familiebalanse

Sannsynligheten for å bli leder henger typisk sammen med grad av bakkemannskap hjemme og her er det ofte at fars karriere får forkjørsrett. Sentrale spørsmål vi forsker på er om dette mønstret holder seg eller om ser vi tendenser til endring? Er det lettere å kombinere familieansvar og karriere i offentlig sektor, enn i privat sektor – og hva er det i så fall som forklarer dette?

Likestilling i demokratiske organer

Likestilt tilgang til demokratiske beslutningsfora er også et viktig likestillingsspørsmål. Som en del av Institutt for samfunnsforskning, trekker CORE på instituttets lange tradisjoner innen valg- og demokratiforskning. Ved ISF er særlig forskning om kvinners deltakelse i lokalpolitikk relevant for CORE.

Våre hovedpublikasjoner:

For alle publikasjoner ved CORE, se her.
Core