English

Holdninger, familie- og likestillingspolitikk

Ved CORE forsker vi på betydningen av likestillings- og familiepolitikk. Vi er også opptatt av å undersøke oppslutning om likestilling som verdi, likestillingstiltak og spenninger mellom befolkningsgrupper og mellom befolkningen og elitegrupper.
I mye av forskningen vår er vi også opptatt av å studere Norge i et nordisk og internasjonalt perspektiv.

Bilde til forsida_3_int_op_pol_foto_shutterstock - Kopi

Familiepolitikk og familiepolitiske ordninger

Familiepolitiske og velferdsstatlige ordninger forstås ofte som grunnleggende for likestillingsutviklingen. Hovedlinjen i norsk familiepolitikk er ordninger som har vært med på å fremme kvinners deltakelse i arbeidsmarkedet og bidra til en likere fordeling av omsorg og ansvar for barn mellom kvinner og menn. Et unntak fra denne hovedlinjen er kontantstøtten. Ved CORE er vi opptatt av å forske på betydningen, konsekvenser og effekter av familiepolitikk og familiepolitiske ordninger, som for eksempel foreldrepermisjonen, barnehager og kontantstøtten.

Holdninger og oppslutning om likestilling

Holdninger og oppslutning om likestilling står sentralt i forskningen ved CORE. Vi undersøker befolkningens holdninger til likestilling og likestillingstiltak. Spørsmål som står sentralt hos oss er for eksempel: Hvordan utvikler oppslutningen om likestilling i det norske samfunn seg over tid, hva slags spenninger eksisterer, er det tendens til polarisering mellom befolkningsgrupper i syn på likestilling, og hvordan kan vi eventuelt forklare en økende skepsis til likestilling blant  grupper i samfunnet?

Norsk likestilling i internasjonal kontekst

Norsk likestillingspolitikk utvikles i skjæringspunktet mellom nasjonale tradisjoner, nordisk variasjon, europeisk og internasjonal påvirkning. Innenfor dette forskningsområdet løfter CORE blikket utover norske forhold og ser den norske politiske dagsorden og samfunnsdebatt i sammenheng med forhold utenfor landegrensene, vi er for eksempel opptatt av likestillingspolitikkens europeisering.

Likestilling i demokratiske organer

Likestilt tilgang til demokratiske beslutningsfora er også et viktig likestillingsspørsmål. Som en del av Institutt for samfunnsforskning, trekker CORE på instituttets lange tradisjoner innen valg- og demokratiforskning. Ved ISF er særlig forskning om kvinners deltakelse i politikk relevant for CORE.

Våre hovedpublikasjoner:
Core