English
 

Likestilling i Norge: Noen nøkkeltall

Forskerne tilknyttet CORE - Kjernemiljø for likestillingsforskning jobber både kvalitativt og kvantitativt. Under våre forskningsområder og i våre publikasjoner kan du lese mer inngående om hva vi forsker på og om forskningsfunn når det gjelder arbeidslivsrelaterte likestillingsproblemstillinger. Du vil også kunne lese om dette i våre forskningsnyheter.

CORE-indikatoren for kjønn og lønn gir en oversikt over lønnsgapet, basert på den sist tilgjengelige lønnsstatistikken fra Statistisk Sentralbyrå:

Les mer om metoden og utfyllende informasjon om CORE-indikator: Kjønn og lønn her.

 

Til å gi en kortfattet oversikt over de mest overordnede nøkkeltall innen kjønnslikestilling, er Statistisk Sentralbyrås oversikt godt egnet:

  • Det norske arbeidsmarkedet er fortsatt svært kjønnsdelt. I offentlig sektor, særlig i kommunal sektor, er det en sterk overvekt av kvinner, mens det er en overvekt av menn i privat sektor.
  • Selv om yrkesdeltakelsen på det norske arbeidsmarkedet er høy, er det langt flere kvinner enn menn som arbeider deltid.
  • Kjønnsforskjellene på arbeidsmarkedet har betydning for økonomisk likestilling. I timelønnsforskjeller tjener kvinner i gjennomsnitt 88 prosent av det menn tjener, men i bruttoinntekt er forskjellene større. Kvinners bruttoinntekt er 67 prosent av menns inntekt.
  • Kvinner investerer mer i utdanning enn menn. Innenfor høyere utdanning har det vært stor utjevning, hvor stadig flere kvinner har gått inn på mannsdominerte utdanninger. Innenfor de yrkesfaglige studieretningene i videregående utdanning er det stadig store kjønnsforskjeller i linjevalg. Få menn utdanner seg innenfor omsorg og undervisning, og få kvinner innenfor teknikk og naturvitenskap.
  • Det har funnet sted en sakte utvikling mot at stadig flere kvinner blir ledere, men svært få kvinner blir toppledere. Størst andel kvinnelige ledere finner vi i mellomsjiktet, spesielt innenfor undervisnings- og omsorgssektoren.
  • Menns tid til familie- og husholdsarbeid har økt de siste ti årene.
  • Mer enn to av tre menn som blir fedre tar foreldrepermisjon (pappakvoten).
  • Det er til dels store forskjeller i helse og dødelighet mellom kvinner og menn. Kvinner lever lenger enn menn, men flere kvinner enn menn lever med varige sykdommer, og har høyere sykefravær, som påvirker hverdagen.

Klikk på figuren for å gå til Statistisk Sentralbyrås mer detaljerte oversikt:

Core